Konkurrenceregler

Download som pdf-fil

Upload af konkurrencebilleder til KFAK, gældende fra 1. januar 2019:
Aflevering af billeder (5 downloads)

Nærværende konkurrenceregler er gældende fra 1. juni 2014.

 

1.0 Generelle regler
1.1 KFAK’s konkurrencer er åbne for alle klubbens aktive medlemmer.

1.2 Nærværende konkurrenceregler omfatter følgende konkurrencer:

  • Månedskonkurrencer.
  • Amdings Naturkonkurrence.
  • Thorstensen Konkurrencen.
  • Seriekonkurrencen.
  • TOX konkurrencen – om det bedste glade og livsbekræftende billede.
  • Digitale lydbilleder.

1.3 Såfremt deltagelsen i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde en udskrevet konkurrence.

1.4 Det påhviler billedsekretæren at føre protokol over alle indleverede billeder og i denne indføres samtlige dommeres placeringer tillige med point og præmier.

1.5 Billederne skal være billedsekretæren i hænde senest på det tidspunkt, der er angivet i klubbens program. Dispensation fra indleveringsfristen kan kun gives af billedsekretæren.

1.6 Billeder, der ikke opfylder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedsekretæren.

1.7 Papirbilleder til konkurrencer skal på bagsiden være mærket med fotografens medlemsnummer og eventuel billedtitel. Øvrige oplysninger angives på emballagen.

1.8 Fotografen har ophavsretten til sine indleverede billeder og bærer det juridiske ansvar for deres indhold. Hvis et billede ikke må offentliggøres på internettet, skal dette være skrevet på papirbilledets bagside og fremgå af digitale billedfilens tekst.

1.9 Bestyrelsen er ansvarlig for udvælgelsen af dommere, som ikke behøver at være medlem af KFAK. En dommerkendelse er endelig og kan ikke appelleres.

1.10 Vinderen af en konkurrence tildeles et vinderdiplom. Dommeren/dommere kan herudover efter eget skøn tildele diplomer for særlige præstationer.

 

 

2.0 Månedskonkurrencer

2.1 Månedskonkurrencer afholdes som oplyst i klubbens program med en konkurrence i kategorien Digitale billeder og en konkurrence i kategorien Papirbilleder, hvor Digitale billeder er digitale filer, og Papirbilleder er påsigtsbilleder.

2.2 Månedskonkurrencer udskrives tillige som oplyst i klubbens program med en konkurrence med frit og en konkurrence med bundet emne, hvor billederne i konkurrencer med bundet emne skal have et motiv, som udtrykker en fortolkning af dette.

2.3 Emnerne for konkurrencer med bundne emner offentliggøres samlet for en sæson inden afslutningen af den foregående sæson, og alle billeder i konkurrencer med bundet emne skal – inklusive alle dele af sammenkopierede billeder – være optaget efter datoen for offentliggørelse af emnerne

2.4 Digitale billeder indleveres i jpg-format på cd-rom, usb-nøgle eller indsendes til upload@kfak.dk, Billedernes størrelse skal maksimalt være 1.920 pixels i bredden og 1.200 pixels i højden og maksimalt på 2,5 MB

2.5 Papirbilleder indleveres med maksimal størrelse på 30x4n0 cm inklusiv eventuel opklæbning eller passepartout og skal på bagsiden være forsynet med en opadpil. Ved indlevering af papirbilleder indleveres tillige digitale kopier af samme billeder i udførelse som til digitale konkurrencer og med et anført ”P” i billedfilens navn.

2.6 Serier som defineret i kapitel 5 kan indleveres som ét billede. Alle billeder i en serie skal være mærket med ”Serie” og med bogstaverne A, B, C osv. til markering af rækkefølgen.

2.7 Hver deltager kan indlevere indtil 2 billeder eller serier i hver kategori.

2.8 Ved bedømmelsen af digitale og papir-billeder udvælger dommeren de 25 bedste billeder eller serier i hver kategori.

2.9 Ved præsentationen af bedømmelsen vises og kommenteres de 25 placerede billeder i rækkefølge fra laveste til bedste placering.

2.10 Det bedst placerede billede i hver kategori er månedens bedste billede og belønnes med en præmie.

2.11 Månedens bedste billede i hver kategori tildeles 25 points. Det næstbedste tildeles et point mindre og så videre.

2.12 Alle deltagende billeder tildeles herudover 1 deltagerpoint uanset placering.

2.13 Billeder og serier, der har opnået antagelse som placerede billeder, kan ikke indleveres til nye månedskonkurrencer, hvorimod billeder, der ikke har opnået placering, kan indleveres til yderligere én månedskonkurrence. Det samme gælder for enkelte billeder, som har været indleveret i tidligere konkurrencer som dele af en serie. For genindleverede billeder gælder fortsat reglen som beskrevet i pkt. 2.3.

2.14 Samme billede kan ikke indleveres i forskellige kategorier indenfor den samme måned.

2.15 Månedens resultat udregnes som summen af alle en autors tildelte point i samme kategori, og årets vinder udregnes tilsvarende. Hvor flere har opnået samme antal point, er den vinder, som har opnået flest bedste placeringer, dernæst flest næstbedste placeringer osv.

 


3.0 Amdings Naturkonkurrence

3.1 Amdings Naturkonkurrence er en fotokonkurrence med det bundne emne naturfotografi defineret som en skildring af utæmmede dyr og planter i et naturligt miljø, geologi og fænomener ikke fremstillet af mennesker.

3.2 Til konkurrencen indleveres indtil 5 enkelte papirbilleder i udførelse som til månedskonkurrencer. Serier kan ikke indleveres. Med billederne indleveres tillige digitale kopier af de samme billeder som ved indleveringer til månedskonkurrencer. Billederne kan være monokrome eller farvebilleder, men derudover tillades ingen synlige spor efter billedmanipulation eller ændringer af motivet.

3.3 Det bedste billede vinder Amdings Naturkonkurrence, som en vandrepræmie skænket af fru Bodil Amding. Vandrepræmien kan ikke vindes til ejendom.

3.4 Konkurrencen afholdes i forårssæsonen i år med lige årstal.

 


4.0 Thorstensen Konkurrencen

4.1 Konkurrencen er åben for alle medlemmer med mindst et års medlemskab fra den 16. april i det foregående år, og alle billeder – inklusive alle dele af sammenkopierede billeder – skal være optaget inden for samme periode.

4.2 Hver deltager indleverer en samling på 5 enkelte billeder uden indbyrdes sammenhæng og i frit emne, Billederne skal indleveres som papirbilleder til månedskonkurrencer, men opklæbede på let støttekarton eller sat i passepartout. Med billederne indleveres tillige digitale kopier af billederne som ved indlevering af billeder til månedskonkurrencer.

4.3 Der uddeles kontante pengepræmier til den bedste og den næstbedste billedsamling, og vinderne skal bruge præmierne til at dygtiggøre sig indenfor fotografi eller til indkøb af fotografisk materiel.

4.4 Konkurrencen afholdes i år med ulige årstal og så tæt som muligt på datoen 16.april, der er Thorbjørn Thorstensens fødselsdag.

4.5 Et medlem, der har vundet en pengepræmie, kan ikke deltage i den følgende konkurrence.

4.6 Samme medlem kan maksimalt vinde pengepræmier 2 gange.

 


5.0 Seriekonkurrencen

5.1 Seriekonkurrencen afvikles med en konkurrence i kategorien digitale billeder og en konkurrence i

papirbilleder, og hver serie skal bestå af minimum 3 og maksimum 6 enkelte billeder med indbyrdes sammenhæng i motiv, ide, komposition eller lignende og med en angivet rækkefølge.

5.2 Serier der har opnået antagelse i en månedskonkurrence eller i en tidligere seriekonkurrence, kan ikke indleveres, men enkelte billeder med antagelser i månedskonkurrencer eller i tidligere serier kan indleveres som dele af nye serier.

5.3 Hver deltager i konkurrencen kan indlevere indtil 2 serier i hver kategori.

5.4 Papirbilleder i seriekonkurrencer skal indleveres opklæbede på let støttekarton eller sat i passepartout i størrelsen 30×40 cm. De skal på bagsiden være mærket med en opadpil, eventuel titel og bogstaverne A, B og C osv. til markering af rækkefølgen.

Med hver serie indleveres eller uploades tillige digitale kopier af de enkelte billeder som til månedskonkurrencer.

5.5 Digitale seriekonkurrencer skal indleveres eller uploades med de enkelte billeder i størrelse som billeder til månedskonkurrencer. Eventuel titel samt bogstaverne A, B og C osv. til markering af rækkefølge skal indgå i billedfilernes tekst.

5.6 Konkurrencen afholdes hvert efterår.

 

 

6.0 TOX konkurrencen – om det bedste glade og livsbekræftende billede

6.1 Ved hver månedskonkurrence tildeler dommeren det billede, som bedst opfylder ovennævnte bestemmelser, en indstilling til TOX – konkurrencen.

6.2 Efter afholdelsen af sæsonens sidste månedskonkurrence vælger klubbens medlemmer ved simpelt stemmeflertal det bedste af de indstillede billeder. Dette billede vinder TOX-Pokalen, skænket af Jørn Toxværd, Næstved Fotoklub. Pokalen er en vandrepræmie, som ikke kan vindes til ejendom.

 

 

7.0 Digitale lydbilleder

7.1 Reglerne for konkurrencer i serier af lydbilleder er identiske med reglerne i Selskabet for Dansk Fotografi.

Nærværende konkurrenceregler er gældende fra 1. juni 2014.