Konkurrenceregler

Download konkurrence-regler  som pdf-fil

Konkurrenceregler KFAK – gældende fra 1. februar 2019.

 • 1.0. Generelle regler
 • 1.1. KFAK’s konkurrencer er åbne for alle klubbens aktive medlemmer (se dog undtagelser i Thorstensen konkurrencen pkt. 4.0)
 • 1.2. Nærværende konkurrenceregler omfatter følgende konkurrencer: Månedskonkurrencer, Amdings Naturkonkurrence, Thorstensens konkurrencen, Serie-konkurrencen, TOX-konkurrencen og Digi-cup.
 • 1.3. Såfremt deltagelsen i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde en udskrevet konkurrence. Ligeledes kan bestyrelsen besluttet, at antallet af antagne billeder skal ændres.
 • 1.4. Billeder skal være billedsekretæren i hænde, senest på det tidspunkt, som er fastlagt i programmet. For papir er det sædvanligvis på en klubaften, inden denne slutter, og for digitale filer skal disse være sendt til upload@kfak.dk (via WeTransfer.com) – således, at de er billedsekretæren i hænde inden kl. 24.00 på afleveringsdagen.
 • Dispensation kan kun gives af billedsekretæren.
 • 1.5. Billeder, der ikke overholder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedsekretæren. Dog er det alene dommeren der kan bestemme om et billede ikke beskriver et givent emne (indført pr. 11.10.2022).
 • 1.5.1) For hvert billede gælder det at, at alle billedeinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs billedet er optaget på et lysfølsomt medium, og optaget af fotografen selv.
 • 1.5.2) Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilfører elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.
 • 1.5.3) Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets delelementer, såfremt der opstår tvivl om billedet.
 • 1.5.4) Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder, herunder anvendelse af AI.
 • 1.6. Papirbilleder til konkurrencer, skal på bagsiden være mærket med fotografens medlemsnummer og evt. en titel, samt en pil op. Øvrige oplysninger må ikke fremgå af billedets bagside.       Billeder skal desuden være opklæbet på et støttekarton, hvor tykkelsen ikke overstiger 3 mm.  Størrelsen af billedet (hvis ikke andet er nævnt under de enkelte konkurrencer) er 30×40 cm (højformat eller bredformat) inkl. opklæbning og evt. passepartout. Til papirbillederne skal der desuden afleveres en digital fil som under pkt. 1.7.
 • 1.7. Digitale billeder må højst være max. 4096 pixels i bredden og 2160 pixels i højden. Skal afleveres i .jpg-fil-formatet. I filnavnet angives, som minimum et D (for digital konkurrence) eller et P (for papirkonkurrencen), samt et medlemsnummer.  For serier skal desuden rækkefølgen fremgå med bogstaverne A,B,C,…,F og evt. et S for samlebillede.                                                  En evt. titel skal skrives sidst i filnavnet.
 • 1.8. Bestyrelsen er ansvarlig for udvælgelsen af dommere, som IKKE behøver være medlem af KFAK. En dommers kendelse er endelig og kan ikke appelleres.
 • 1.9. Vindere af konkurrencerne tildeles diplomer og/eller præmier som nævnt under de enkelte konkurrencer. Se endvidere under pkt. 6.0 om TOX-konkurrencen.
 • 2.0. Månedskonkurrencer
 • 2.1. Månedskonkurrencer afholdes som oplyst i klubbens program med en konkurrencerække for digitale billeder og en række for papirbilleder, hvor sidstnævnte er 2 dimensionale printede billeder. Alle dele af et billede skal være optaget af den afleverende fotograf.
 • 2.2. Som det også oplyses i klubbens program, vil de 2 rækker (digital/papir) skiftevis have ”frit emne” og ”bundet emne”, hvor de bundne emner oplyses sidst i den foregående sæson, Billeder til ”bundet emne” skal udtrykke en fortolkning af emnet, og alle dele af billedet skal være optaget EFTER datoen for frigivelsen af emnerne.
 • 2.3. Serier kan afleveres – tæller som 1 billede, og skal opfylde reglerne som beskrevet under serie-konkurrencerne, jf. afsnit 5.0.
 • 2.4. Hver deltager kan indlevere indtil 2 billeder i hver række (digital/papir)
 • 2.5. Dommeren udvælger de 25 bedst placerede i hver række (se dog pkt. 1.3), og de præsenteres fra laveste placerede til højeste placerede. De 3 højest placerede fotografer tildeles et diplom, vinderen desuden en præmie. Til udregning af årets bedste placering, gives 1 point for hvert indleveret billede, samt point for placering, således at bedst placerede for ekstra 25 point, næste 24 point etc.  Ved en sæsonens afslutning sammentælles points, for at finde den fotograf, som har fået flest. Ved point-lighed, er det flest 1.pladser, dernæst flest diplomer.
 • 2.6. Et billede kan kun indleveres i en række pr. måned, og et billede, der tidligere er antaget, kan ikke deltage mere i en månedskonkurrence. Derimod kan et billede, der IKKE er antaget, deltage endnu 1 enkelt gang. Tilsvarende gælder for billeder til/fra serier.  Et billede, der har opnået antagelse enten som enkeltbillede eller som del af en antaget serie, kan IKKE deltage mere.  Har billedet derimod ikke deltaget i en antagelse, kan det deltage 1 enkelt gang mere, enten som enkeltbillede eller del af serie.
 • 3.0. Amdings Naturkonkurrence
 • 3.1. Denne konkurrence, med det bundne emne ”naturfotografi” – som er defineret som en skildring af utæmmede dyr og planter i et naturligt miljø, geologi og fænomener IKKE fremstillet af mennesker.
 • 3.2. Der skal afleveres 5 papirbilleder (samt digital kopi) i udførelse som til månedskonkurrencer. Serier kan IKKE afleveres. Billederne kan være monokrome eller i farver, men derudover tillades INGEN SYNLIGE SPOR efter billedmanipulation eller ændringer i motivet.
 • 3.3. Dommeren rangerer alle billeder, og giver dem point sv.t. placeringen. Der uddeles kontante pengepræmier til de fotografer, som opnår højeste og næsthøjeste antal point. I tilfælde med pointlighed, er vinderen den som har det billede, der har fået højeste point.
 •  Præmierne skal bruges til at dygtiggøre sig indenfor fotografi, eller til indkøb af fotografisk materiel. Fotografen med flest point tildeles også en vandrepræmie skænket af fru Bodil Amding. Vandrepræmien kan IKKE vindes til ejendom.
 • 3.4. Konkurrencen afholdes i forårssæsonen i år med lige årstal.
 • 3.5. Billeder der tidligere har været brugt til Amdings-konkurrencen kan ikke bruges igen.
 • 4.0. Thorstensen Konkurrencen
 • 4.1. Konkurrencen er åben for alle medlemmer, som har minimum 1 års medlemskab af KFAK, regnet fra 16. april i det foregående kalenderår. Alle billeder – inkl. delbilleder skal være optaget efter samme dato.
 • 4.2. Der skal indleveres en samling af 5 billeder uden indbyrdes sammenhæng og emnet er frit. Kun papirbilleder kan deltage, og de indleveres sammen med digital kopi – som ved månedskonkurrencerne.
 • 4.3. Der uddeles kontante pengepræmier til bedste og næstebedste billedsamling. Præmierne skal bruges til at dygtiggøre sig indenfor fotografi, eller til indkøb af fotografisk materiel.
 • 4.4. Konkurrencen afholdes i år med ulige årstal og så tæt på datoen den 16. april, som er Thorbjørn Thorstensens fødselsdag.
 • 4.5. Et medlem, der har vundet en pengepræmie, kan ikke deltage i den næste Thorstensen konkurrence. Et medlem, der har vundet pengepræmie 2 gange, kan ikke deltage mere.
 • 5.0. Seriekonkurrencen
 • 5.1. Seriekonkurrencen afholdes som oplyst i klubbens program med en kategori for digitale billeder og en for papirbilleder. Hver serie kan bestå af 3-6 billeder, med indbyrdes sammenhæng i motiv, ide, komposition eller lignende og med en angivet rækkefølge (se pkt. 1.8.) Hver deltager kan aflevere 2 serier i hver kategori.
 • 5.2. Serier eller enkeltbilleder i en serie, som har været antaget tidligere (også i månedskonkurrencerne), kan ikke deltage.
 • 5.3. Billederne skal i størrelse og aflevering følge de generelle regler, jf. afsnit 1.4, 1.6 og 1.7.
 • 5.4. Konkurrencen afholdes hver efterår.
 • 6.0. TOX konkurrencen – om det bedste glade og livsbekræftende billede
 • 6.1. Ved hver månedskonkurrence udvælger dommeren et billede, der efter dennes opfattelse bedst opfylder ovennævnte bestemmelse.
 • 6.2. Når sæsonens sidste månedskonkurrence er afholdt, vælger klubbens medlemmer ved simpelt stemmeflertal, det bedste glade og livsbekræftende billede, bland de indstillede billeder. Dette billede vinder TOX-pokalen, skænket af Jørn Toxværd, Næstved Fotoklub. Pokalen er en vandrepræmie og kan ikke vindes til ejendom.
 • 7.0. Digi-cup
 • 7.1. Konkurrencen holdes 1. mandag i september. Hver medlem kan deltager med 2 digitale billeder, og betaler 10 kr. pr. billede ind til en pulje. Billederne vises 2 ad gangen, og en dommer vælger det billede, som denne bedst kan lide, og dette billede går videre til 2. runde, etc. indtil der findes et vinderbillede.  Hvis der til en runde er ulige antal billeder, vælges et wildcard-billede fra forrige runde. Vinderen modtager puljen som præmie.
 • 7.2. Angående størrelsen på indsendte billeder. Alle billeder resizes, så indleverede størrelse er ikke afgørende, men mindste størrelse er 1900 pixels på største led, og så i .jpg format. Indsend evt. bare i sammen størrelse som til månedskonkurrencer.