Konkurrenceregler

Download konkurrence-regler  som pdf-fil

Konkurrenceregler KFAK – Senest revideret 24.5.2024

 • 1.0. Generelle regler
  1.1. KFAK’s konkurrencer er åbne for alle klubbens aktive medlemmer (se dog undtagelser i Thorstensen konkurrencen pkt. 5.0).
  1.2. Nærværende konkurrenceregler omfatter følgende konkurrencer: Månedskonkurrencer, Serie-konkurrencen, Amdings Naturkonkurrence, Thorstensens Konkurrence, TOX-konkurrencen og Digi-cup.
  1.3. Såfremt deltagelsen i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde en udskrevet konkurrence. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at antallet af antagne billeder ændres i forhold til det antal, der er anført under de enkelte konkurrencer.
  1.4. Billeder skal være billedsekretæren i hænde senest på det tidspunkt, som er fastlagt i programmet. For papirbilleder er det sædvanligvis på en klubaften inden kl. 21.00. Digitale filer skal være sendt til upload@kfak.dk (via WeTransfer.com) således, at de er billedsekretæren i hænde inden kl. 24.00 på afleveringsdagen.
  1.4.1. Dispensation fra afleveringsfristen kan kun gives af billedsekretæren.
  1.5. Billeder, der ikke overholder konkurrencereglerne, kan diskvalificeres af billedsekretæren. Dog er det alene dommeren, der kan afgøre, om et billede ikke er en fortolkning af et givent emne.
  1.5.1. For hvert billede gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra medlemmets egne fotografiske optagelser.
  1.5.2. Medlemmet bærer selv det juridiske ansvar for, at de indleverede billeder til klubbens
  konkurrencer overholder gældende lovgivning.
  1.5.3. Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe medlemmet selv udfører behandlingen og ikke tilfører elementer, som ikke er skabt af medlemmet selv. I Amdings Naturkonkurrence gælder dog andre regler for billedbehandling, jf.pkt. 4.4. Ligeledes kan bestyrelsen begrænse tilladelsen til billedbehandling i f.eks. konkurrencer med emnet natur eller emnet photojournalisme.
  1.5.4. Medlemmet skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets delelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.
  1.5.5. Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.
  1.6. Papirbilleder skal på bagsiden være mærket med medlemsnummer og evt. en titel, samt en pil op. Øvrige oplysninger må ikke fremgå af billedets bagside. Billeder skal være monteret på støttekarton eller i passepartout, hvor tykkelsen ikke overstiger 3 mm. Størrelsen på det monterede billede skal være maksimalt 30×40 cm og minimum 25×35 cm. Kvadratisk format 30×30 cm er også tilladt.
  1.6.1. Til hvert papirbillede skal der desuden indsendes en digital fil, jf. pkt. 1.4. og pkt. 1.7.
  1.7. Digitale billeder må højst være 4096 pixels i bredden (horisontalt) og 2160 pixels i højden (vertikalt). Filer skal afleveres i formatet .jpg. I filnavnet skal som minimum indgå et D (for digital konkurrence) eller et P (for papirkonkurrencen), samt et medlemsnummer. For serier skal rækkefølgen desuden fremgå med bogstaverne A,B,C,…,F og evt. et S for samlebillede. En evt. titel skal skrives sidst i filnavnet.
  1.7.1. Hvis medlemmet ønsker, at et indleveret billede ikke bliver vist på klubbens hjemmeside eller udstilles i klubbens vindue, skal filnavnet afsluttes med et #.
  1.7.2. Billedsekretæren kan udarbejde en uddybende vejledning i navngivning af filer.
  1.8. Bestyrelsen er ansvarlig for udvælgelsen af dommere. En dommers kendelse er endelig og kan ikke appelleres.
  1.9. Vindere af konkurrencerne tildeles diplomer og/eller præmier som nævnt under de enkelte konkurrencer.
 • 2.0. Månedskonkurrencer
  2.1. Månedskonkurrencer afvikles som oplyst i klubbens program med en konkurrence i kategorien Digitale billeder og en i kategorien Papirbilleder. Alle dele af et billede skal være optaget af medlemmet selv.
  2.2. De to konkurrencekategorier vil, som det også oplyses i klubbens program, skiftevis have et ”frit” emne og et ”bundet” emne. De bundne emner oplyses sidst i den foregående sæson. Billeder til ”bundet” emne skal udtrykke en fortolkning af emnet, og alle dele af billedet skal være optaget efter datoen for offentliggørelse af emnerne.
  2.3. Hvert medlem kan indlevere indtil 2 billeder i hver kategori (digital/papir). Serier kan ikke afleveres.
  2.3.1. Billeder og filer skal følge de generelle regler, jf. pkt. 1.4., 1.5., 1.6. og 1.7.
  2.4. Et billede kan kun indleveres i én kategori i den samme måned.
  2.4.1. Et billede, der tidligere er antaget blandt de placerede billeder i en månedskonkurrence eller indgået i en antaget serie, kan ikke deltage mere i disse konkurrencer. Et billede, der ikke er antaget som enkeltbillede eller som del af en serie, kan dog deltage i en månedskonkurrence eller en seriekonkurrence én enkelt gang mere.
  2.5. Dommeren udvælger de 25 bedste billeder (de antagne) i hver kategori (se dog pkt. 1.3). Billederne vises og kommenteres fra laveste til højeste placerede af de antagne. For de 3 højest placerede billeder i hver kategori tildeles medlemmerne et diplom. Vinderen får desuden en præmie.
  2.5.1. Der gives 1 point for hvert indleveret billede. Desuden gives point for placering blandt de 25 antagne billeder, således at det bedst placerede får ekstra 25 point, næste 24 point etc. Ved sæsonens afslutning sammentælles årets point, som det enkelte medlem har opnået i hver kategori. Årets vinder er det medlem, som har fået flest point. Ved pointlighed er vinderen den, der har flest 1. pladser, dernæst flest 2. pladser osv.
 • 3.0. Seriekonkurrencen
  3.1. Seriekonkurrencen afvikles som oplyst i klubbens program med en kategori for digitale billeder og en kategori for papirbilleder. Hver serie skal bestå af 3-6 billeder med indbyrdes sammenhæng i motiv, ide, komposition eller lignende og med en angivet rækkefølge, jf. pkt. 1.7. Hver deltager kan aflevere 1 serie i hver kategori.
  3.2. Serier eller enkeltbilleder i en serie, som har været antaget tidligere, kan ikke deltage, jf. pkt 2.4.1.
  3.3. Billeder og filer skal følge de generelle regler, jf. pkt. 1.4., 1.5., 1.6. og 1.7.
  3.4. Dommeren udvælger mindst de 25 bedste serier (de antagne) i hver kategori (se dog pkt. 1.3). Serierne vises og kommenteres fra laveste til højeste placerede af de antagne. For de 3 højest placerede serier i hver kategori tildeles medlemmerne et diplom. Vinderen får desuden en præmie.
  3.5. Indleverede serier indgår i beregning af årets bedste placerede fotograf i papirkategorien hhv. den digitale kategori, jf. pkt. 2.5.1. Der gives således 1 point for hver indleveret serie. Desuden gives point for placering blandt de 25 antagne serier, således at den bedst placerede får ekstra 25 point, næste 24 point etc.
 • 4.0. Amdings Naturkonkurrence
  4.1. Konkurrencen afholdes i forårssæsonen i år med lige årstal.
  4.2. Konkurrencen har det bundne emne ”naturfotografi”, der defineres som en skildring af utæmmede dyr og ukultiverede planter i et naturligt miljø, af geologi og fænomener ikke fremstillet af mennesker.
  4.3. Der skal afleveres 5 papirbilleder (samt digital kopi) uden indbyrdes sammenhæng i udførelse som til månedskonkurrencer. Billederne kan være monokrome eller i farver. Serier kan ikke afleveres.
  4.3.1. Billederne skal være optaget efter den 1. april to år før Amdings Naturkonkurrence afholdes.
  4.4. Billeder kan beskæres, men ingen anden teknik, der fjerner, tilføjer eller flytter nogen del af billedet, er tilladt. Teknikker, der fjerner elementer tilføjet af kameraet, såsom støvpletter og digital støj er tilladt.
  4.5. Dommeren rangerer alle billeder, og giver dem point svarende til placeringen, dvs. højeste antal point til det bedst placerede billede, næsthøjeste antal point til det næstbedst placerede billede osv.
  4.5.1. Der uddeles kontante pengepræmier til de medlemmer, som opnår højeste og næsthøjeste antal point. I tilfælde af pointlighed, er vinderen den, som har billedet, der har fået højeste antal point. Vinderen tildeles også en vandrepræmie skænket af fru Bodil Amding. Vandrepræmien kan ikke vindes til ejendom.
  4.5.2.Præmierne skal bruges til at dygtiggøre sig indenfor fotografi, eller til indkøb af fotografisk udstyr.
 • 5.0. Thorstensen Konkurrencen
  5.1. Konkurrencen afholdes i år med ulige årstal og så tæt på datoen den 16. april, som er Thorbjørn Thorstensens fødselsdag.
  5.2. Konkurrencen er åben for de medlemmer, som har minimum 1 års medlemskab af KFAK, regnet fra 16. april i det foregående kalenderår. Alle billeder – inkl. delbilleder skal være optaget efter samme dato.
  5.3. Der skal indleveres 5 papirbilleder (samt digital kopi) uden indbyrdes sammenhæng og emnet er frit.
  5.4. Der uddeles kontante pengepræmier til bedste og næstbedste billedsamling. Præmierne skal bruges til at dygtiggøre sig indenfor fotografi eller til indkøb af fotografisk materiel.
  5.5. Et medlem, der har vundet en pengepræmie, kan ikke deltage i den næste Thorstensen konkurrence. Et medlem, der har vundet pengepræmie 2 gange, kan ikke deltage mere.
 • 6.0. TOX konkurrencen – om det bedste glade og livsbekræftende billede
  6.1. Ved hver månedskonkurrence udvælger dommeren et billede, der efter dennes opfattelse er det bedste glade og livsbekræftende billede.
  6.2. Når sæsonens sidste månedskonkurrence er afholdt, vælger klubbens medlemmer ved simpelt stemmeflertal det bedste glade og livsbekræftende billede blandt de indstillede billeder. Dette billede vinder TOX-pokalen, skænket af Jørn Toxværd, Næstved Fotoklub. Pokalen er en vandrepræmie og kan ikke vindes til ejendom.
 • 7.0. Digi-cup
  7.1. Konkurrencen afholdes den første mandag i september. Hvert medlem kan deltage med 2 digitale billeder, og betaler 10 kr. pr. billede ind til en pulje. Billederne vises 2 ad gangen, og en dommer vælger det billede af de 2, som denne bedst kan lide. Dette billede går videre til 2. runde, etc. indtil der findes et vinderbillede. Hvis der til en runde er ulige antal billeder, vælges et wildcard-billede fra forrige runde. Vinderen modtager puljen som præmie.
  7.2. Alle billeder resizes, men de indleverede billeder skal dog være mindst 1900 pixels på største led, og være i .jpg format.